Table 1.xls (9.5 kB)
Download file

Quantitative evaluation for pediatric cataract classification and grading results with different CAD models.

Download (9.5 kB)
dataset
posted on 17.03.2017, 17:23 by Xiyang Liu, Jiewei Jiang, Kai Zhang, Erping Long, Jiangtao Cui, Mingmin Zhu, Yingying An, Jia Zhang, Zhenzhen Liu, Zhuoling Lin, Xiaoyan Li, Jingjing Chen, Qianzhong Cao, Jing Li, Xiaohang Wu, Dongni Wang, Haotian Lin

Quantitative evaluation for pediatric cataract classification and grading results with different CAD models.

History