figshare
Browse
S1 Raw Data.xlsx (31.13 kB)

S1 Raw Data -

Download (31.13 kB)
dataset
posted on 2018-04-23, 17:32 authored by Mayumi Sainohira, Takehiro Yamashita, Hiroto Terasaki, Shozo Sonoda, Kazunori Miyata, Yusuke Murakami, Yasuhiro Ikeda, Takeshi Morimoto, Takao Endo, Takashi Fujikado, Junko Kamo, Taiji Sakamoto

(XLSX)

History