figshare
Browse
Table 3.xls (5.5 kB)

Publication bias form using Stata SE12.0.

Download (5.5 kB)
dataset
posted on 2018-12-05, 19:00 authored by Ding Zhu, Mindan Wu, Yuan Cao, Shihua Lin, Nanxia Xuan, Chen Zhu, Wen Li, Huahao Shen

Publication bias form using Stata SE12.0.

History