figshare
Browse
Table 1.xls (5.5 kB)

Properties of the tested soil in the experiment sites in 2014–2015.

Download (5.5 kB)
dataset
posted on 2019-12-05, 18:58 authored by Yawei Wu, Bo Zhao, Qiang Li, Fanlei Kong, Lunjing Du, Fang Zhou, Haichun Shi, Yongpei Ke, Qinlin Liu, Dongju Feng, Jichao Yuan

Properties of the tested soil in the experiment sites in 2014–2015.

History