figshare
Browse
Table 3.xls (9.5 kB)
Download file

Optimal generalized additive models built with time lags and non-time lags.

Download (9.5 kB)
dataset
posted on 2022-05-09, 17:45 authored by Bin Deng, Jia Rui, Shu-yi Liang, Zhi-feng Li, Kangguo Li, Shengnan Lin, Li Luo, Jingwen Xu, Weikang Liu, Jiefeng Huang, Hongjie Wei, Tianlong Yang, Chan Liu, Zhuoyang Li, Peihua Li, Zeyu Zhao, Yao Wang, Meng Yang, Yuanzhao Zhu, Xingchun Liu, Nan Zhang, Xiao-qing Cheng, Xiao-chen Wang, Jian-li Hu, Tianmu Chen

Optimal generalized additive models built with time lags and non-time lags.

History