figshare
Browse
1/2
39 files

Omnitrophota MAGs IMG contigs

dataset
posted on 2022-08-14, 04:15 authored by Cale SeymourCale Seymour, Marike PalmerMarike Palmer, Eric D. Becraft, Ramunas Stepanauskas, Ariel D. Friel, Frederik SchulzFrederik Schulz, Tanja Woyke, Emiley Eloe-Fadrosh, Dengxun Lai, Jian-Yu Jiao, Zheng-Shuang Hua, Lan Liu, Zheng-Han Lian, Wen-Jun Li, Maria Chuvochina, Brianna Finley, Benjamin J. Koch, Duane P. Moser, Bruce A. Hungate, Brian P. Hedlund

Omnitrophota MAGs from IMG.

History