figshare
Browse
Table 3.xls (41.5 kB)

Maturity group classification and the genotyping of maturity genes in Chinese soybean MCC.

Download (41.5 kB)
dataset
posted on 2017-02-16, 20:32 authored by Jicun Li, Xiaobo Wang, Wenwen Song, Xinyang Huang, Jing Zhou, Haiyan Zeng, Shi Sun, Hongchang Jia, Wenbin Li, Xinan Zhou, Suzhen Li, Pengyin Chen, Cunxiang Wu, Yong Guo, Tianfu Han, Lijuan Qiu

Maturity group classification and the genotyping of maturity genes in Chinese soybean MCC.

History