Table 1.xls (5.5 kB)
Download file

Mapping of transposon insertions in selected M. bovis mutants.

Download (5.5 kB)
dataset
posted on 29.06.2020, 17:38 by Xifang Zhu, Eric Baranowski, Yaqi Dong, Xixi Li, Zhiyu Hao, Gang Zhao, Hui Zhang, Doukun Lu, Muhammad A. Rasheed, Yingyu Chen, Changmin Hu, Huanchun Chen, Eveline Sagné, Christine Citti, Aizhen Guo

Mapping of transposon insertions in selected M. bovis mutants.

History