figshare
Browse
Table 1.xls (5.5 kB)
Download file

Main morphological characters of the five species in series Gravesiana according to Shing and Wu (1990).

Download (5.5 kB)
dataset
posted on 2017-04-05, 17:31 authored by Ai-Hua Wang, Fa-Guo Wang, Wan-Wan Zhang, Xiao-Dong Ma, Xu-Wen Li, Qi-Fei Yi, Dong-Lin Li, Lei Duan, Yue-Hong Yan, Fu-Wu Xing

Main morphological characters of the five species in series Gravesiana according to Shing and Wu (1990).

History