13578_2019_308_MOESM1_ESM.xlsx (12.17 kB)
Download file

MOESM1 of Zika virus antagonizes interferon response in patients and disrupts RIG-I–MAVS interaction through its CARD-TM domains

Download (12.17 kB)
dataset
posted on 07.06.2019, 05:00 by Yiwen Hu, Xinhuai Dong, Zhenjian He, Yun Wu, Shihao Zhang, Jiajie Lin, Yi Yang, Jiahui Chen, Shu An, Yingxian Yin, Zhiyong Shen, Gucheng Zeng, Han Tian, Junchao Cai, Hongyu Guan, Jueheng Wu, Mengfeng Li, Xun Zhu
Additional file 1: Table S1. The clinical characteristics of three individuals with ZIKV infection and the backgrounds of three healthy donors.

History