figshare
Browse
13073_2019_679_MOESM10_ESM.xlsx (23.15 kB)
Download file

MOESM10 of pTuneos: prioritizing tumor neoantigens from next-generation sequencing data

Download (23.15 kB)
dataset
posted on 2019-10-31, 06:01 authored by Chi Zhou, Zhiting Wei, Zhanbing Zhang, Biyu Zhang, Chenyu Zhu, Ke Chen, Guohui Chuai, Sheng Qu, Lu Xie, Yong Gao, Qi Liu
Additional file 10: Table S9. A. Clinical information and neoantigen information of cohort Rizvi (n=31). B. Clinical information and neoantigen information of cohort Snyder (n=59). C. Clinical information and neoantigen information of cohort Van Allen (n=103).

History