figshare
Browse
Table 6.xls (5.5 kB)

Intra-class correlation coefficients (ICC) of each subtest in the test-retest.

Download (5.5 kB)
dataset
posted on 2020-03-02, 18:34 authored by Qin Hong, Bei Jiang, Qu Xu, Lei Zhang, Jiaxin Ou, Qingyu Zhang, Nan Li, Jing Wang, Yachun Xie, Jing Hua, Xirong Guo, Meiling Tong, Xia Chi

Intra-class correlation coefficients (ICC) of each subtest in the test-retest.

History