Table 3.xls (9.5 kB)

Functional enrichment of differential expressed genes between the loss-of-function SP1 mutants and the wild-type domestic silkworms.

Download (9.5 kB)
dataset
posted on 22.01.2019, 18:41 by Ya-Nan Zhu, Li-Zhi Wang, Cen-Cen Li, Yong Cui, Man Wang, Yong-Jian Lin, Ruo-Ping Zhao, Wen Wang, Hui Xiang

Functional enrichment of differential expressed genes between the loss-of-function SP1 mutants and the wild-type domestic silkworms.

History