1/5
96 files

FH pT236-gammaH2AX-1-2-3.tif

dataset
posted on 08.02.2018, 08:42 authored by Yuhui JiangYuhui Jiang, Xu Qian, Jianfeng Shen, Yugang Wang, Xinjian Li, Rui Liu, Yan Xia, Qianming Chen, Guang Peng, Shiaw-Yih Lin, Zhimin Lu
Repeats of experiments for staining of FH pT236 and gammaH2AX.

History

Usage metrics

Categories

Licence

Exports