Table 1.xls (9.5 kB)
Download file

Description of primer sequences.

Download (9.5 kB)
dataset
posted on 08.10.2020, 10:48 by Li Ma, Junyan Wu, Weiliang Qi, Jeffrey A. Coulter, Yan Fang, Xuecai Li, Lijun Liu, Jiaojiao Jin, Zaoxia Niu, Jinli Yue, Wancang Sun

Description of primer sequences.

History