figshare
Browse
Table 1.xls (5.5 kB)

Derlin-1 immunohistochemical scores in relation to clinicopathological characteristics

Download (5.5 kB)
dataset
posted on 2016-12-15, 19:23 authored by Ziyu Wu, Chao Wang, Zhan Zhang, Wenlou Liu, Hengsen Xu, Huanqiang Wang, Yun Wang, Wei Zhang, Shou-Lin Wang

Derlin-1 immunohistochemical scores in relation to clinicopathological characteristics

History