pone.0239341.s002.xlsx (12.32 kB)
Download file

Data of the study.

Download (12.32 kB)
dataset
posted on 25.09.2020, 17:29 by Liangjun Zhao, Fang Xu, Shan Lao, Jingmin Zhao, Qingjun Wei

(XLSX)

History