Table 2.xls (9.5 kB)
Download file

Correlation between miR-4270 expression and the clinicopathological features of LAD patients with and without BM.

Download (9.5 kB)
dataset
posted on 2019-02-01, 18:27 authored by Guogui Sun, Xiao Ding, Nan Bi, Zhiwu Wang, Lihong Wu, Wei Zhou, Zitong Zhao, Jingbo Wang, Weimin Zhang, Jing Fan, WenJue Zhang, Xin Dong, Ning Lv, Yongmei Song, Qimin Zhan, LuHua Wang

Correlation between miR-4270 expression and the clinicopathological features of LAD patients with and without BM.

History