figshare
Browse
Table 2.xls (5.5 kB)

Correction factors for SOC analysis.

Download (5.5 kB)
dataset
posted on 2016-03-17, 23:28 authored by Jian Deng, Pingsheng Sun, Fazhu Zhao, Xinhui Han, Gaihe Yang, Yongzhong Feng, Guangxin Ren

Correction factors for SOC analysis.

History