Table 1.xls (9.5 kB)
Download file

Comparisons of baseline demographics between the rapid renal function decline rate and the non-rapid renal function decline rate groups.

Download (9.5 kB)
dataset
posted on 22.05.2019, 17:40 by Chun-Cheng Wang, Ming-Yi Shen, Kuan-Cheng Chang, Guei-Jane Wang, Shu-Hui Liu, Chiz-Tzung Chang

Comparisons of baseline demographics between the rapid renal function decline rate and the non-rapid renal function decline rate groups.

History