Table 2.xls (5.5 kB)

Comparison of the Laennec staging and HBeAg-positive HBV DNA in pathological liver tissues.

Download (5.5 kB)
dataset
posted on 07.11.2018, 18:52 by Changjiang Liu, Li Wang, Huizhong Xie, Liyuan Zhang, Bingshu Wang, Chun Luo, Suiqun Wang, Mingliang Tang, Zhongbiao Fu, Hailan Ruan, Zhengjin Liu, Ling Wei, Wenyi Yi, Yunqian Xie

Comparison of the Laennec staging and HBeAg-positive HBV DNA in pathological liver tissues.

History