Table 2.xls (5.5 kB)
Download file

Code of sensors in Case Study mine 1.

Download (5.5 kB)
dataset
posted on 2022-01-27, 18:36 authored by Robert M. X. Wu, Zhongwu Zhang, Wanjun Yan, Jianfeng Fan, Jinwen Gou, Bao Liu, Ergun Gide, Jeffrey Soar, Bo Shen, Syed Fazal-e-Hasan, Zengquan Liu, Peng Zhang, Peilin Wang, Xinxin Cui, Zhanfei Peng, Ya Wang

Code of sensors in Case Study mine 1.

History

Usage metrics

Licence

Exports