Table 1.xls (13.5 kB)
Download file

Characteristics of the patients in the included studies.

Download (13.5 kB)
dataset
posted on 2018-08-23, 18:13 authored by Yong-Jie Xiong, Jia-Ming Gong, Yi-Chi Zhang, Xin-ling Zhao, Sha-Bei Xu, Deng-Ji Pan, Wen-Sheng Qu, Dai-Shi Tian

Characteristics of the patients in the included studies.

History