Table 1.xls (13.5 kB)
Download file

Characteristics of patients with invasive Sp+ infection from four surveillance hospitals in Jingzhou, China, April 2010 to September 2012.

Download (13.5 kB)
dataset
posted on 2018-08-20, 17:26 authored by Hui Jiang, Yang Huai, Hui Chen, Timothy M. Uyeki, Maoyi Chen, Xuhua Guan, Shali Liu, Youxing Peng, Hui Yang, Jun Luo, Jiandong Zheng, Jigui Huang, Zhibin Peng, Nijuan Xiang, Yuzhi Zhang, John D. Klena, Dale J. Hu, Jeanette J. Rainey, Xixiang Huo, Lin Xiao, Xuesen Xing, Faxian Zhan, Hongjie Yu, Jay K. Varma

Characteristics of patients with invasive Sp+ infection from four surveillance hospitals in Jingzhou, China, April 2010 to September 2012.

History