figshare
Browse
Table 2.xls (5.5 kB)

Basic sequencing data statistics for each sample.

Download (5.5 kB)
dataset
posted on 2018-04-19, 17:55 authored by Shaohua Yang, Ying Wang, Lulu Wang, Zhaoyuan Shi, Xiaoqian Ou, Dan Wu, Xinmiao Zhang, Hao Hu, Jia Yuan, Wei Wang, Fuhu Cao, Guoqing Liu

Basic sequencing data statistics for each sample.

History