figshare
Browse
Table 1.xls (5.5 kB)

Basic information and methionine composition of silkworm SPs.

Download (5.5 kB)
dataset
posted on 2019-01-22, 18:41 authored by Ya-Nan Zhu, Li-Zhi Wang, Cen-Cen Li, Yong Cui, Man Wang, Yong-Jian Lin, Ruo-Ping Zhao, Wen Wang, Hui Xiang

Basic information and methionine composition of silkworm SPs.

History