Table 1.xls (13.5 kB)
Download file

Baseline characteristics of study subjects.

Download (13.5 kB)
dataset
posted on 03.09.2020, 17:51 authored by Xian Shao, Yao Wang, Shuai Huang, Hongyan Liu, Saijun Zhou, Rui Zhang, Pei Yu

Baseline characteristics of study subjects.

History