Table 8.xls (9.5 kB)

Base case results for dapagliflozin arm versus acarbose arm.

Download (9.5 kB)
dataset
posted on 02.11.2016 by Shuyan Gu, Yiming Mu, Suodi Zhai, Yuhang Zeng, Xuemei Zhen, Hengjin Dong

Base case results for dapagliflozin arm versus acarbose arm.

History

Licence

Exports