Table 5.xls (9.5 kB)

Association results between 2 SNPs and type 2 diabetes.

Download (9.5 kB)
dataset
posted on 07.11.2016, 17:30 by Yutaka Kamura, Minoru Iwata, Shiro Maeda, Satomi Shinmura, Yukiko Koshimizu, Hisae Honoki, Kazuhito Fukuda, Manabu Ishiki, Isao Usui, Yasuo Fukushima, Atsuko Takano, Hiromi Kato, Shihou Murakami, Kiyohiro Higuchi, Chikaaki Kobashi, Kazuyuki Tobe

Association results between 2 SNPs and type 2 diabetes.

History