figshare
Browse
Table 4.xls (9.5 kB)

Associated factors in the symptomatic group.

Download (9.5 kB)
dataset
posted on 2020-03-19, 17:34 authored by Koubun Imai, Sota Kimura, Yoko Kiryu, Aki Watanabe, Ei Kinai, Shinichi Oka, Yoshimi Kikuchi, Satoshi Kimura, Mikiko Ogata, Misao Takano, Ryogo Minamimoto, Masatoshi Hotta, Kota Yokoyama, Tomoyuki Noguchi, Kensuke Komatsu

Associated factors in the symptomatic group.

History