figshare
Browse
pone.0237711.s003.XLSX (10.14 kB)

Allele-specific marker for alleles at Glu-A1 locus in wheat.

Download (10.14 kB)
dataset
posted on 2020-08-18, 17:31 authored by Jiajia Zhao, Xingwei Zheng, Ling Qiao, Chuan Ge, Bangbang Wu, Shuwei Zhang, Linyi Qiao, Zhiwei Feng, Jun Zheng

(XLSX)

History