40246_2018_170_MOESM4_ESM.xlsx (652.78 kB)
Download file

Additional file 4: of Forward and reverse mutations in stages of cancer development

Download (652.78 kB)
dataset
posted on 22.08.2018, 05:00 by Taobo Hu, Yogesh Kumar, Iram Shazia, Shen-Jia Duan, Yi Li, Lei Chen, Jin-Fei Chen, Rong Yin, Ava Kwong, Gilberto Leung, Wai-Kin Mat, Zhenggang Wu, Xi Long, Cheuk-Hin Chan, Si Chen, Peggy Lee, Siu-Kin Ng, Timothy Ho, Jianfeng Yang, Xiaofan Ding, Shui-Ying Tsang, Xuqing Zhou, Dan-Hua Zhang, En-Xiang Zhou, Lin Xu, Wai-Sang Poon, Hong-Yang Wang, Hong Xue
Table S4. The exact residue-by-residue SNV mutations in each sample of the B-N-P-T tetra sample cases. (XLSX 652 kb)

Funding

Research Grants Council, University Grants Committee

History