figshare
Browse
12931_2017_515_MOESM2_ESM.xls (3.53 MB)

Additional file 2: Table S2. of High throughput 16SrRNA gene sequencing reveals the correlation between Propionibacterium acnes and sarcoidosis

Download (3.53 MB)
dataset
posted on 2017-02-01, 05:00 authored by Meng-Meng Zhao, Shan-Shan Du, Qiu-Hong Li, Tao Chen, Hui Qiu, Qin Wu, Shan-Shan Chen, Ying Zhou, Yuan Zhang, Yang Hu, Yi-Liang Su, Li Shen, Fen Zhang, Dong Weng, Hui-Ping Li
Sequences of the unique OTUs. (XLS 3616 kb)

Funding

he National Science Foundation of China

History