12920_2018_407_MOESM1_ESM.xlsx (10.34 kB)
Download file

Additional file 1: of Identification of glioblastoma gene prognosis modules based on weighted gene co-expression network analysis

Download (10.34 kB)
dataset
posted on 01.11.2018, 05:00 by Pengfei Xu, Jian Yang, Junhui Liu, Xue Yang, Jianming Liao, Fanen Yuan, Yang Xu, Baohui Liu, Qianxue Chen
Table S6. Specific data in Fig. 1d. (XLSX 10 kb)

Funding

qian-xue chen

History