13071_2016_1846_MOESM1_ESM.xlsx (38.49 kB)

Additional file 1: of Genomic resources for a unique, low-virulence Babesia taxon from China

Download (38.49 kB)
dataset
posted on 27.10.2016 by Guiquan Guan, Pasi Korhonen, Neil Young, Anson Koehler, Tao Wang, Youquan Li, Zhijie Liu, Jianxun Luo, Hong Yin, Robin Gasser
KEGG pathways for Babesia sp. Xinjiang. (XLSX 38 kb)

Funding

European Research Council

History

Exports