طبیعت الگوی معماری

2020-08-01T12:56:54Z (GMT) by Ali Kheiri

Nature is an architectural pattern:

نیل به اهداف درس انسان، طبیعت ، معماری از راه دقت و تفحص در معماری پدیده های طبیعی در مقیاس ذره و كلان ، اعم از جمادات ، گیاهان و جانوران ودر افقی وسیعتر با ممارست در ابعاد وجودی انسان صورت می گیرد.

در این منظر معماری به عنوان یك عمل انسان برآیند نیروهای متعددی است كه از سوی طبیعت و محیط و نیز ابعاد جسمانی، روحانی، فردی و اجتماعی انسان وارد شده و در شكل گیری آن نقش تعیین كننده دارند.

نحوه تاثیر و تاثر عوامل طبیعی در شكل گیری صور موجود زائیده و بازگو كننده نظم دقیق و حیرت انگیزی است كه بر این عالم حاكم و خود از نشانه های رهبری به سوی خالق یكتا است.كشف این نظم دقیق و رمز و راز پیدایش صورتها و جلوه های مختلف وجود نیازمند بصیرتی است كه از راه مشاهده معنی یاب و نقد و تحلیل مصادیق متعدد میسر می گردد . زمینه های مورد بحث و توجه در این درس عمدتاً عبارتند از:

انتظام فضای كیهانی

نظم هندسی حاكم بر جمادات

نظم حاكم بر شكل و رشد گیاهان

نظم حاكم بر شكل گیری ، رشد ،حیات و حركت جانوران

معماری جانوران

هندسه و تناسبات بدن انسان و مقیاس انسانی

طراحی معماری و عوامل طبیعی

طراحی معماری و عوامل انسانی (تاثیر پذیری معماری از عوامل اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و فطرت انسانی)