بررسی تأثیر جو سازمانی بر خلاقیت و نوآوری در سازمان اسناد و كتابخانه ملی.

2015-06-28T10:58:16Z (GMT) by Hamid r. Jamali
<p>بررسی تأثیر جو سازمانی بر خلاقیت و نوآوری در سازمان اسناد و كتابخانه ملی، مجری: حمیدرضا جمالی مهموئی و نرگش نشاط. کتابخانه ملی، ۱۳۸۹.  گزارش نهایی طرح پژوهشی</p>