Διαχείριση των Καταστροφών: Η αξιοποίηση των Κοινωνικών Μέσων

Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών που έχουν προκύψει από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 οδήγησε σε εφαρμογές βασισμένες στο διαδίκτυο γνωστές ως «κοινωνικά μέσα» που επιτρέπουν στους ανθρώπους να αλληλεπιδρούν και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται πως οι οργανισμοί έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες τεχνολογίες των κοινωνικών μέσων για την αντιμετώπιση μιας κρίσης.

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να διερευνηθεί αν τα κοινωνικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να γίνουν αποδεκτά ως πιθανά εργαλεία που επιτρέπουν σε άτομα και οργανώσεις να συνεργαστούν με αμοιβαία επωφελείς τρόπους, σε όλα τα στάδια της διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης: μετριασμός, ετοιμότητα, αντιμετώπιση.

Η έρευνα βασίζεται σε βιβλιογραφική επισκόπηση και εμπειρική μελέτη περιπτώσεων στα πλέον γνωστά κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, twitter, youtube κ.τ.λ.

Οι συνδεμένοι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης γίνονται εξαιρετικά δημοφιλείς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια ποικιλία από περιβάλλοντα και κατά πολλούς ερευνητές μπορούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης να προφέρουν μια λύση ως “on – stop shop”.

Τα αποτελέσματα αυτής της αναγνωριστικής έρευνας δείχνουν ότι οι συνδεμένοι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να θεωρούνται βιώσιμη λύση στα προβλήματα που μαστίζουν τη διάδοση των πληροφοριών και των επικοινωνιών στον τομέα έκτακτης ανάγκης. Ερευνητικά θέματα προκύπτουν στους τομείς της πρόσβασης στα δεδομένα, την ποιότητα των δεδομένων, τη σύνθεση των πληροφοριών, αναδυόμενα πρότυπα της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, προστασία της ιδιωτικής ζωής κτλ.