مصاحبه با مجله مدیریت ا رتباطات

2015-12-09T05:50:50Z (GMT) by Hamid r. Jamali
<p>مصاحبه مجله مدیریت ارتباطات در خصوص رسانه‌ها و ارتباطات، مصاحبه توسط الهه حسینی.</p> <p>صاحبه درباره جامعه اطلاعاتي و رسانه ها، مصاحبه توسط الهه حسيني، ماهنامه مديريت ارتباطات، شماره ۱۷، مهر ۱۳۹۰، ۶۵-۶۶.</p>