Το Δίκαιο της Έκτακτης Ανάγκης

Στην εργασία επιχειρείται μια σύντομη επισκόπηση των ιδιαίτερων διατάξεων του Δικαίου της Έκτακτης Ανάγκης που θεσπίζονται σε διεθνές επίπεδο. Μελετάται η ποικιλομορφία των διακεκριμένων ρυθμίσεων που έχουν υιοθετηθεί από τα νομικά συστήματα των χωρών καθώς και των νομικών μοντέλων που κατά καιρούς έχουν προταθεί από τους θεωρητικούς. Καταδεικνύεται η δυσκολία στη θέσπιση ενιαίων νομικών κανόνων καθώς και αδυναμία αναλογικής εξισορρόπησης του Κράτους Δικαίου με την εύρεση ευέλικτων και αποτελεσματικών μέτρων προστασίας