Figure_1.tif (2.36 MB)

Manhattan plot for the Han Chinese genome-wide association study (GWAS) on schizophrenia using brain structure measures as a quantitative phenotype (Note: the points with red mean their P values >5x10-6).

Download (0 kB)
figure
posted on 24.09.2013 by Qiang Wang, Bo Xiang, Wei Deng, Junyao Wu, Mingli Li, Xiaohong Ma, Yingcheng Wang, Lijun Jiang, Grainne McAlonan, Siew E. Chua, Pak C. Sham, Xun Hu, Tao Li

Manhattan plot for the Han Chinese genome-wide association study (GWAS) on schizophrenia using brain structure measures as a quantitative phenotype (Note: the points with red mean their P values >5x10-6).

History

Licence

Exports