Η άσκηση της ηγεσίας στη διαχείριση μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης

Στην εργασία μελετήθηκε η άσκηση της ηγεσίας ως μια έννοια με καθολική εφαρμογή και ίσως η πιο σημαντική παράμετρος που επηρεάζει την αποδοτικότητα στην διαχείριση μιας φυσικής καταστροφής μέσω των οργανωμένων Συστημάτων Πολιτικής Προστασίας. Αξιολογήθηκαν οι θεωρητικές προσεγγίσεις περί ηγεσίας και εξετάστηκε η εφαρμογή διαφόρων μοντέλων στους διαχειριστές έκτακτης ανάγκης, οι οποίοι υποπίπτουν συχνά σε σφάλματα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, λαμβάνοντας μη ποιοτικές ή μη αποδεκτές αποφάσεις.
Από τα ευρήματα της εργασίας καταδεικνύεται ότι απαιτείται η κατάλληλη επιλογή και προσαρμογή των πορισμάτων της διοικητικής επιστήμης στην πρακτική αξιοποίηση των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια μιας κρίσης και όχι η δογματική υιοθέτηση των θεωρητικών προσεγγίσεων και η άκριτη μεταφορά τους.