Siedliska przyrodnicze proponowanego obszaru Natura 2000 "Góra Wapienna"

2012-07-06T21:26:12Z (GMT) by Kamila Reczyńska
<p>Naturhabitate des vorgeschlagenen Natura 2000–Gebietes</p> <p>„Góra Wapienna“ (Kalkberg) Zusammenfassung Das geschützte Gebiet „Góra Wapienna“ liegt zwischen Boberröhrsdorf (Siedlęcin) und Neu-Flachenseifen (Płoszczynka). Es umfasst die mehrgipflige Anhöhe des Kalkbergs (507 m) im südwestlichen Teil des Kleinen Kammes (Mały Grzbiet) im Bober-Katzbach-Gebirge (Góry Kaczawskie). Die schöne Natur des Kalkberges bewirkte, dass dieses Gebiet als einer der Bestandteile des Netzes Natura 2000 anerkannt wurde. Um mehr naturkundliche Kenntnisse über das vorgeschlagene Erhaltungsgebiet zu gewinnen, wurden innerhalb seiner Grenzen Untersuchungen durchgeführt. Sie betrafen die Lage, den Erhaltungszustand und die Differenzierung der Naturhabitate (gemäß des Annex zur I. Habitatsdirektive 92/43/EEC). Im Bereich des „Kalkberges“ wurde das Vorhandensein von 7 Typen von Naturhabitaten festgestellt. Das vorgeschlagene Erhaltungsgebiet nimmt eine Schlüsselstellung im Schutz der Habitate 9130 (fruchtbarer Buchenwald) und 6230 (Borstgras-Rasen) ein, die in der Sudetenregion zu den seltensten gehören. Der „Kalkberg“ ist auch von wesentlicher Bedeutung für den Schutz des Habitats 9170 (mitteleuropäische Eichen-Hainbuchenwälder) sowie des Habitats 6410 Siedliska przyrodnicze proponowanego obszaru Natura 2000 „Góra Wapienna” 50 (wechselfeuchte Wiesen). Die Naturhabitate in den Grenzen des Erhaltungsgebietes sind in gutem oder sehr gutem Zustand. Daher scheint es durchaus realistisch, diese Phytozenosen auch in der Zukunft erhalten zu können, und zwar unter der Bedingung, dass Vorkehrungen getroffen werden, die ihre Schutzerfordernisse erfüllen (das betrifft besonders halbnatürliche Habitate).</p> <p>Souhrn</p> <p>Chráněné území Góra Wapienna (Vápenná hora) se nachází mezi vesnicemi Siedlęcin a Płoszczynka v Kačavských horách (Góry Kaczawskie) na JZ části hřbetu Mały Grzbiet a rozkládá se na kopci o několika vrcholech s nejvyšší nadmořskou výškou 507 m. Přírodovědné hodnoty této lokality byly důvodem k tomu, aby byla vyhodnocena jako budoucí prvek sítě Natura 2000. Aby se rozrostly znalosti o přírodě daného území, byl tu prováděn výzkum, sledující rozšíření, stav a pestrost přírodních stanovišť, obsažených v příloze I směrnice 92/43/EEC o ochraněpřírodních stanovišť. Na území Góry Wapienné bylo potvrzeno sedm typů stanovišť. Vznikající chráněné území má zásadní význam pro ochranu stanovišť 9130 (květnatá bučina) a 6230 (smilkové trávníky), patřící v regionu Sudet k nejvzácnějším. Toto území má také důležitou roli v ochraně stanovišť 9170 (středoevropské dubohabřiny) a 6410 (střídavě vlhké bezkolencové louky). Přírodní stanoviště tu jsou ve stavu dobrém nebo velmi dobrém, a proto je reálné udržet fytocenózy Góry Wapienné i do budoucna. Pod podmínkou, že budou zajištěny ochranářské zásahy, které jsou pro udržení stavu nutné (což se týká zvláště stanovišť polopřirozených).</p>