Scattergram of Mutation Situation of Navigational Environment in Three Gorges Reservoir Area.

1, Yichang; 2, Guizhou; 3, Badong; 4, Wushan; 5, Fengjie; 6, Yunyang; 7, Wanzhou; 8, Zhongxian; 9, Fengdu; 10, Fuling; 11, Changshou; 12, Chongqing; 13, Jiangjin.